۰

مد پارکور

253300--


به کمک ااین مد جالب می توانید در هنگام بازیتان حرکات هیجان انگیز پارکور انجام دهید. این مد بسیار کاربردی است و اگر مایلید از بازیتان فیلم تهیه کنید بسیار کاربردی است.

در هنگام فرود آمدن با زدن دکمه x  و z حرکت رول انجام دهید. لیست کامل حرکات را می توانید در پایین مشاهده کنید.

۱ – backflip
۲ – frontflip
۳ – sideflip
۴ – gainer
۵ – folha
۶ – cork
۷ – webster
۸ – fulltwist
۹ – round off flashkick
۰ – backhandspring
t – backhandspring + backflip
y – palmflip
u – wallflip
i – cork + folha
o – popup layout
p – jump and dive
g – frontflip + aerial + fulltwist
h – handstand
j – backhandspring + backhandspring + backhandspring + fulltwist + backflip + fulltwist + fulltwist + backflip
k – backhandspring + backhandspring + layout + backhandspring + flashkick
l – backhandspring + backhandspring + layout + backflip + backflip + backflip
b – wall sideflip
n – wall frontflip
m – backspring

برای استفاده از این مد نیاز به CLEO دارید.


پاسخ دهید